TipMe

ข้อตกลงการให้บริการเว็บไซต์ TipMe

แก้ไขล่าสุด: 29 เมษายน 2563

ข้อตกลงนี้มีขึ้นระหว่างบริษัท ทิปมี จำกัด (“ทิปมี”) และผู้ใช้บริการ โดยที่ทิปมีเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ tipme.in.th และเว็บไซต์ www.facebook.com/tipme.in.th (“เว็บไซต์”) (รวมกัน “ช่องทางของทิปมี”)

การใช้บริการช่องทางของทิปมีถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงการให้บริการของทิปมีแล้ว ทิปมีมีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงฉบับล่าสุด ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ตลอดเวลา ทิปมีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน ยกเลิก ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ข้อ 1 นิยาม

 • “สตรีมมิ่ง” หมายถึง การถ่ายทอดภาพและ/หรือเสียงสดผ่านทางอินเทอร์เน็ต และให้หมายความรวมถึงการแพร่ภาพหรือเสียงที่บันทึกไว้ก่อนด้วย ไม่ว่าจะสดหรือไม่ก็ตาม
 • “สตรีมเมอร์” หมายถึง บุคคลที่รับเงินผ่านทางทิปมี
 • “ผู้สนับสนุน” หมายถึง บุคคลที่ชำระเงิน หรือมีความประสงค์จะชำระเงินให้สตรีมเมอร์
 • “ผู้ให้บริการชำระเงิน” หมายถึง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด, เว็บไซต์ TMPAY.net, บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์จำกัด และผู้ให้บริการรายอื่นในอนาคต
 • “True Money” “บัตรเติมเงินทรูมันนี่” หมายถึง บัตรเงินอิเล็คทรอนิคส์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่บริษัท ทรู มันนี่จำกัดออกให้
 • “True Money Wallet” “True Wallet” “ทรูมันนี่วอลเล็ท” “ทรูวอลเล็ท” หมายถึง แอพพลิเคชั่น ทรู มันนี่ วอลเล็ท หรือระบบอื่นใดของทิปมี ทรู มันนี่ จำกัด ที่ให้บริการตามใบอนุญาตให้บริการ e-Money เลขที่ ค(6) 009/2552
 • พร้อมเพย์ “Promptpay” หมายถึง บริการโอนเงินและรับโอนเงินมาตรฐานใหม่ ตามนโยบายรัฐที่สามารถทำธุรกรรม รับ-โอนเงิน ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยการใช้เบอร์มือถือ หมายเลข e-Wallet และ/หรือเลขประจำตัวประชาชนมาผูกบัญชีเงินฝากธนาคารตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคารพันธมิตรของทิปมีเป็นผู้กำหนด
 • ไลน์เพย์ “แรบบิท ไลน์ เพย์“ “LINE Pay“ “Rabbit LINE Pay“ หมายถึง บริการ e-Money ของบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์จำกัด

ข้อ 2 ผู้สนับสนุน และการชำระเงิน

 1. การให้บริการช่องทางการชำระเงินนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างทิปมีและสตรีมเมอร์ โดยทิปมีอาจเพิ่มลดช่องทางชำระเงินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้นไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ และไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
 3. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้น ทางทิปมีไม่มีหน้าที่ใบกำกับภาษีหรือภาษีทางภาษีอื่นๆ หากผู้ใช้บริการต้องการขอใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินต้องทำการขอกับสตรีมเมอร์โดยตรง
 4. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้สนับสนุน โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ
 5. หากสตรีมเมอร์มีการแจ้งว่าจะได้รับการตอบแทนใดๆ จากการชำระเงินให้ ข้อตกลงนี้เป็นการตกลงระหว่างสตรีมเมอร์และผู้สนับสนุน ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากทิปมีได้
 6. ระบบแจ้งเตือนการชำระเงินผ่านหน้าจอสตรีมมิ่ง และ/หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน ทิปมีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถรับประกันใดๆ ได้ รวมถึงการแสดงผลถูกต้อง ตรงเวลา ครบถ้วน
 7. การให้บริการรับชำระเงินผ่านบัตรเติมเงิน True Money
  1. หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดในการชำระเงิน ทิปมีจะตรวจสอบให้เฉพาะในระบบของทิปมีเท่านั้น หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องเรียกร้องต่อผู้ให้บริการชำระเงินด้วยตัวเอง
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งราคาบัตรเติมเงินที่ถูกต้องเข้ามาในระบบ
 8. การให้บริการรับชำระเงินผ่าน True Money Wallet, PromptPay และ LINE Pay
  1. หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดในการชำระเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อทางเว็บไซต์ของทิปมี หรือช่องทางอื่นๆ ที่ทิปมีได้จัดไว้ให้ ภายใน 24 ชั่วโมงตั้งแต่พบปัญหา
 9. บริการจำกัดวงเงิน และเปลี่ยนแปลงวงเงิน True Money Wallet
  1. วงเงินที่ตั้งไว้จะมีผลเฉพาะระบบโดเนทผ่าน TipMe เท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้งาน True Money Wallet ในช่องทางอื่น
  2. ทิปมีจะพยายามจำกัดวงเงินเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการตัดเงินเกินกว่าวงเงินที่ตั้งไว้
  3. ทิปมีสงวนสิทธิ์ในการตั้งวงเงินของผู้สนับสนุนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนวงเงิน ทิปมีสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ทิปมีสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการจำกัดวงเงิน การตั้งค่าวงเงิน บริการตั้งค่าวงเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 3 สตรีมเมอร์ และการรับชำระเงิน

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งอีเมลที่ติดต่อได้ให้ทิปมี การติดต่อใดๆ ที่ทิปมีแจ้งทางอีเมล หรือทางหน้าเว็บไซต์ถือว่าเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าวแล้ว
 2. การให้บริการรับชำระเงินผ่านบัตรเติมเงิน True Money ให้บริการโดยเว็บไซต์ TMPAY.net (“TMPAY”)
  1. สตรีมเมอร์จะต้องจัดหาบัญชี TMPAY ด้วยตัวเอง
  2. สตรีมเมอร์จะต้องรับผิดชอบค่าบริการ TMPAY ด้วยตัวเอง
  3. ค่าบริการชำระเงินของทิปมีไม่เกินอัตราที่ประกาศทางเว็บไซต์ หรือแล้วแต่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. การเก็บค่าบริการ เมื่อสตรีมเมอร์ได้รับเงินสนับสนุน จะได้รับเงินเต็มจำนวนทาง TMPAY และทิปมีจะบันทึกค่าบริการที่ค้างจากการรับเงินนั้น เมื่อสตรีมเมอร์ค้างค่าบริการเกินกว่า 100 บาท ทิปมีจะนำเงินสนับสนุนครั้งถัดไปเข้าบัญชีของทิปมีและหักลบยอดที่ค้างอยู่ตามจำนวนเงินที่ได้รับ โดยสตรีมเมอร์ไม่ได้รับเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  5. หากผู้สนับสนุนแจ้งราคาบัตรเติมเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง ทิปมีอาจมีการหักค่าบริการเกินกว่าค่าบริการที่คงค้างไว้ได้ ส่วนเกินนี้จะเป็นเครดิตค่าบริการของสตรีมเมอร์
  6. เครดิตค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  7. เครดิตค่าบริการที่ได้รับจากช่องทางบัตรเติมเงิน True Money นั้น จะใช้เป็นส่วนลดค่าบริการได้เฉพาะในช่องทางเดียวกันเท่านั้น
  8. การตรวจสอบยอดเงิน และการถอนเงิน จะต้องกระทำที่ระบบของ TMPAY เท่านั้น ยกเว้น การตรวจสอบค่าบริการคงค้างให้ทำที่ระบบของทิปมี
  9. หากมีข้อผิดพลาดในการให้บริการ ทิปมีจะตรวจสอบในระบบของทิปมีเท่านั้น หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นที่ TMPAY ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อทาง TMPAY ด้วยตัวเอง และไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากทิปมีได้
 3. ทิปมีสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลด ช่องทางชำระเงิน ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ทิปมีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการช่องทางการรับชำระเงิน โดยจะแจ้งในช่องทางต่างๆ ของทิปมีล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 5. หากผู้ให้บริการชำระเงินมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ทิปมีอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ให้บริการชำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ทิปมีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยจะแจ้งในช่องทางต่างๆ ของทิปมีล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ยกเว้นการลดค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ผู้ใช้บริการที่มีการตกลงอัตราพิเศษนอกเหนือจากอัตราที่ประกาศไว้หน้าเว็บไซต์ อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงค่าบริการพร้อมกันหรือไม่ก็ได้
 8. ค่าบริการ
  1. ค่าบริการของทิปมี ไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  2. อัตราค่าบริการของทิปมี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. สตรีมเมอร์มีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับชำระเงิน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่จะต้องออกให้ผู้สนับสนุนโดยทิปไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว
 9. การสมัครใช้บริการบริการรับชำระเงินในช่องทางที่ทิปมีให้บริการ
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ทิปมี โดยจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันทั้งหมด
   1. รูปถ่ายบัตรประชาชนไทย
   2. รูปถ่ายของสตรีมเมอร์ถือบัตรประชาชนไทย
   3. รูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคารภายในประเทศไทย
  3. หลังจากตรวจเอกสารแล้ว ทิปมีอาจปฏิเสธการให้บริการได้ หากรูปถ่ายเห็นข้อความไม่ชัดเจน, พบการตัดแต่งรูปภาพนอกเหนือจากการเติมลายน้ำ หรือทิปมีไม่สามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่แจ้งไว้ได้
  4. หากเอกสารผ่านการอนุมัติ ทิปมีจะแจ้งข้อมูลที่ตรวจสอบในเอกสารได้ให้ผู้ใช้งานทราบ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สตรีมเมอร์จะต้องแจ้งแก่ทิปมีก่อนรับชำระเงินใดๆ
  5. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารใดๆ รวมถึง ที่อยู่อีเมล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งทิปมีให้ทราบโดยเร็วที่สุด โดยทิปมีอาจขอเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลใหม่นั้น โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะมีผลภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลใหม่
 10. การจ่ายเงินในช่องทางที่ทิปมีให้บริการ
  1. การชำระเงินโดยผู้สนับสนุนแต่ละครั้ง สตรีมเมอร์จะได้รับรายได้รวมทั้งหมดตามอัตราที่ทิปมีเป็นผู้กำหนด ของจำนวนเงินรายได้ โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของสตรีมเมอร์ และทิปมีจะมีค่าดำเนินการ และบริหารระบบต่างๆ ในจำนวน ที่ทิปมีเป็นผู้กำหนด ของจำนวนเงินรายได้ ทั้งนี้ การชำระภาษีเป็นหน้าที่ระหว่างสตรีมเมอร์และผู้สนับสนุน ทิปมีไม่มีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว
  2. ทิปมีจะโอนเงินที่รับชำระมาแล้วให้สตรีมเมอร์ทางบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้แก่ทิปมี หรือช่องทางอื่นๆ ที่ทิปมีจัดให้มีภายใน 45 วันตั้งแต่การรับชำระเงินสมบูรณ์แล้ว
  3. ช่องทางโอนเงินนั้นจะต้องเป็นของสตรีมเมอร์เท่านั้น ทิปมีอาจปฏิเสธการโอนเงินได้หากพบว่าช่องทางโอนเงินนั้นเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของสตรีมเมอร์เอง
  4. การเปลี่ยนแปลงช่องทางชำระเงิน สตรีมเมอร์จะต้องแจ้งให้ทิปมีทราบล่วงหน้าก่อนงวดชำระเงินอย่างน้อย 7 วัน
  5. ทิปมีอาจประกาศขั้นต่ำในการโอนเงินให้สตรีมเมอร์ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท หากยอดที่จะต้องโอนให้สตรีมเมอร์ในงวดนั้นไม่ถึงขั้นต่ำ สตรีมเมอร์ตกลงให้ทิปมียกไปในงวดถัดไปหรือชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ทิปมีกำหนด
  6. หากเกิดข้อผิดพลาด หรือความล่าช้าจากผู้ให้บริการชำระเงิน หรือผู้ให้บริการโอนเงิน ทิปมีจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนเงินได้
  7. หากสตรีมเมอร์พบความผิดพลาดในการโอนเงิน จะต้องแจ้งให้ทิปมีรับทราบทันที
  8. หากจำนวนเงินขาดไป ทิปมีอาจรวบรวมไว้ชำระพร้อมกับงวดต่อไปที่มีการชำระก็ได้
  9. หากจำนวนเงินเกินไป ทิปมีจะหักออกจากยอดที่ค้างในงวดถัดไป
  10. ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญานี้ ทิปมีจะโอนยอดที่ค้างอยู่ทั้งหมดทางบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ภายใน 90 วัน และอาจมีการหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินที่เกิดขึ้น
  11. หากทิปมีไม่สามารถโอนเงินไปยังช่องทางที่แจ้งไว้ได้ ทิปมีจะแจ้งต่อสตรีมเมอร์โดยเร็วที่สุด หากสตรีมเมอร์ไม่แจ้งช่องทางโอนเงินใหม่แก่ทิปมีเพื่อทำการโอนไปยังช่องทางที่สตรีมเมอร์แจ้งไว้ข้างต้นภายใน 180 วัน ให้ยอดคงค้างนั้นจะตกเป็นของทิปมีโดยอัตโนมัติ
 11. ทิปมีจะจัดให้มีหน้าเว็บสำหรับรับชำระเงินของผู้ให้บริการ รูปแบบของหน้าเว็บนี้ทิปมีสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. ทิปมีจะไม่หารายได้ทางอื่นจากหน้าของผู้ให้บริการ เช่น การติดโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
  2. ทิปมีอาจอนุญาตให้ผู้ใช้บริการกำหนดข้อความ และ/หรือรูปภาพประกอบหน้าได้ ซึ่งทิปมีอาจแก้ไข ยกเลิกการแสดงผลจากที่ข้อมูลผู้ใช้บริการกำหนดได้ตามความเหมาะสม
  3. ทิปมีจะกำหนดที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของหน้าชำระเงินให้ผู้ใช้บริการ ทิปมีอาจอนุญาตให้ผู้ใช้บริการกำหนดที่อยู่เว็บไซต์เองได้ ที่อยู่เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของทิปมี ทิปมีสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ผู้ใช้บริการระบบรับชำระเงินจะต้องใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสตรีมมิ่งเท่านั้น และใช้ในรูปแบบบุคคลธรรมดาเท่านั้น นอกเหนือจากจะมีข้อตกลงกับทิปมีเป็นอย่างอื่น
 13. ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทิปมีใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ รูปภาพในการโฆษณาของทิปมีได้ โดยใช้เพื่อกล่าวถึงผู้ใช้บริการ และ/หรือเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น
 14. ผู้ใช้บริการจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีของตน การกระทำใดๆ ในบัญชีของผู้ใช้บริการให้ถือเสมือนว่าผู้ใช้บริการทำรายการนั้นเอง
 15. การออกใบเสร็จรับเงิน ทิปมีจะออกให้เฉพาะส่วนค่าบริการที่ทิปมีได้รับเท่านั้น หากสตรีมเมอร์ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูป จะต้องแจ้งทิปมีภายใน 7 วันตั้งแต่ทิปมีมีการเรียกเก็บค่าบริการ
 16. ทิปมี สงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้
  1. ผู้ให้บริการชำระเงินแจ้งให้ทิปมียกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการใช้บริการ
  3. ผู้ใช้บริการไม่เข้ามาใช้บริการ และไม่มีการรับเงินเกินกว่า 180 วัน
  4. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้
  5. ผู้ใช้บริการค้างค่าบริการ และทิปมีไม่สามารถเรียกเก็บได้ในเวลาอันสมควร
  6. ผู้ใช้บริการจงใจปลอมแปลง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผู้อื่น
  7. ผู้ใช้บริการจงใจเลือกที่อยู่เว็บไซต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานเป็นหลัก (squatting)
  8. ผู้ใช้บริการกระทำความผิดตามกฎหมาย ทั้งในระบบของทิปมี หรือในการสตรีมมิ่ง เช่น กระทำการที่เข้าข่ายฟอกเงิน, สตรีมมิ่งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ไม่อนุญาตให้โฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตตามกฎหมาย
  9. ผู้ใช้บริการ รับชำระเงินแทนบุคคลอื่น หรือให้เช่าช่วงต่อ
  10. ผู้ใช้บริการนำระบบไปรับชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้จากการสตรีมมิ่งเป็นหลัก เช่น ขายสินค้า ชำระค่าบริการ เป็นต้น
  11. ทิปมี สงวนสิทธิ์จะระงับบริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมอันน่าสงสัยในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
  12. ทิปมี สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ได้

ข้อ 4 ข้อมูลและการให้บริการ

 1. ทิปมีไม่รับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของทิปมีจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ
 2. ข้อมูลต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบ เครื่องหมายการค้า ที่ปรากฏในช่องทางของทิปมีเป็นลิขสิทธิ์ของทิปมี หรือใช้ภายใต้การอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่ทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทิปมีหรือเจ้าของข้อมูลนั้น
 3. ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบทิปมี ผู้ใช้บริการยอมรับว่า
  1. เป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  2. ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลนี้
  3. ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เผยแพร่นี้
  4. ทิปมี สามารถนำข้อมูลนี้ไปคัดลอก เผยแพร่ ทั้งโดยทิปมีและบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากทิปมี โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการ
 4. หากเกิดความผิดพลาด ล่าช้า หรือความเสียหายจากการให้บริการของบุคคลที่สาม เช่น ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ระบบสตรีมมิ่ง หรือผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง ผู้ใช้งานจะไม่ยกเอาความผิดพลาดนี้มาเรียกร้องความเสียหายจากทิปมีเป็นอันขาด และคู่สัญญาจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุด
 5. บริการอื่นใดที่ทิปมีให้บริการ และไม่ได้ระบุในข้อตกลงนี้ เช่น บริการโปรแกรมแสดงผลบนหน้าจอ (Overlay) บริการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Streamlabs ทิปมีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถรับประกันถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการให้บริการได้ และทิปมีสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริการใดๆ ที่ทิปมีจัดให้มี และได้แจ้งไว้ว่าอยู่ในขั้นทดสอบ (“Beta” “เบต้า” หรือ “Alpha” “อัลฟ่า”) ผู้ใช้บริการทราบดีว่าการใช้บริการดังกล่าวมีความเสี่ยง และอาจเกิดความเสียหายได้ และจะไม่เรียกร้องใดๆ ต่อทิปมีหากมีความเสียหายขึ้น ทิปมีสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการให้บริการทดสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ 5 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิปมีอาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่อีเมล รายได้ หมายเลขไอพี รหัสผ่านหรือข้อมูลแทนรหัสผ่าน
 2. ทิปมีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
 3. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้ไว้หรือที่เก็บรวบรวมโดยทิปมีในการเข้าใช้บริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทิปมี โดยที่ทิปมีอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากวัตุถุประสงค์ข้างต้นทิปมีจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน
 4. ทิปมีอาจมีการใช้บริการของบุคคลที่สามในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google, Cloudflare เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของทิปมี บริการเหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริการเหล่านั้น
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ทิปมีทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแล้ว ทิปมีถือว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นเป็นข้อมูลล่าสุด
 6. ทิปมีจะจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
 7. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สาม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่น้อยไปกว่าที่ทิปมีประกาศไว้
 8. ข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ รูปถ่ายที่แสดงบัตรประชาชน รูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร ผู้ใช้บริการจะไม่นำขึ้นมาสู่ระบบของทิปมีโดยไม่ได้ร้องขอ หากทิปมีมีการร้องขอข้อมูลดังกล่าว จะต้องจัดให้มีการป้องกันไม่ให้เข้าถึงได้จากบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น
 9. ทิปมีอาจรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการแบบไม่ระบุตัวตนต่อบุคคลที่สามได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ทิปมีอาจเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้งานที่มีการใช้งานจำนวนมากที่สุด 100 คนในแต่ละช่องทางชำระเงิน และเปิดเผยต่อบุคคลที่สามได้
 11. ทิปมีอาจเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามข้อตกลงการใช้บริการได้
 12. ทิปมีอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการไว้ แม้ผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการแล้ว

ข้อ 6 ข้อสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการ

ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ

 1. กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 2. กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของทิปมี และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 4. กิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 5. กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับทิปมี และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
 6. กิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยการสุ่มไปให้แก่ผู้ใช้จำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากทิปมี) การเพิ่มผู้ใช้เป็นเพื่อน หรือเข้าไปในกลุ่มพูดคุยโดยการสุ่ม หรือกิจกรรมอื่นใดที่ทิปมี ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)
 7. กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทิปมี
 8. กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากทิปมี) กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของบริการฯ
 9. กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหรือเป็นการร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม
 10. กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 11. กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 12. กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กิจกรรมที่ทำการสอบถามอย่างไม่สมควร และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ควรได้ เช่น การถามคำถามเดียวกันซ้ำๆ เกินความจำเป็น และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของทิปมี หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้
 13. กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึงข้อ 12 ข้างต้น
 14. กิจกรรมอื่นๆ ที่ทิปมี เห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 7 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

 1. ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้น ทิปมีจะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ทิปมีจะไม่กำหนดให้ ทิปมีต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ
 2. นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดย ทิปมีแต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่บังคับใช้ ทิปมีไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ ทิปมีตกลงว่าทิปมีจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของทิปมีหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ ทิปมีรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า ทิปมีอาจยกเลิกการใช้งานของทิปมี หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชั่นบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้

ข้อ 8 การรับรองและการรับประกันของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า:

 1. ผู้ใช้บริการมีบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

ข้อ 9 การละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้ใช้บริการรับรองว่าผลงานของผู้ใช้บริการมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือสินค้าของผู้ใช้บริการมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่ทิปมีฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

ข้อ 10 กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ต่อหรือเกี่ยวข้องกับทิปมีหรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้ส่งเรื่องและยุติในขั้นตอนสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง 1 ผู้ใช้บริการและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนการเป็นสมาชิกนี้ โปรดติดต่อทิปมีทาง support@tipme.in.th

TipMe Co, Ltd. · Terms & Privacy · SSR · Service status